பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படைக் கருத்துகள் - 10 , மூவிலக்க எண்களின் கூட்டல் - வினா & விடை / 10th MATHS - REFRESHER COURSE MODULE - 10 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

அடிப்படைக் கருத்துகள்

10 , மூவிலக்க எண்களின் கூட்டல்                                   மதிப்பீடு 

1 ) 415 + 237 = ------ ? 

       415 + 237 = 652 

2 ) 562 + 437 = ------- ? 

        562 + 437 = 999

3 ) கூடுதல் காண்க. 

     684 + 254 = ----- ? 

        684 + 254 = 938

***************   ***********   **************

விடைத்தயாரிப்பு :

திருமதி.S.தேவி , பட்டதாரி ஆசிரியர் , 

அ.ஆ.தி.ந.மே.நி.பள்ளி , 

இளமனூர் , மதுரை.

************    ************    ****************

Post a Comment

0 Comments