ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - பருவம் 3 - பயிற்சித்தாள் 18 - அலகு 5 - புள்ளியியல் / 7 MATHS - WORKSHEET 18 - QUESTION & ANSWER

 

ஏழாம் வகுப்பு : கணக்கு 

பருவம் - 3

பயிற்சித்தாள் - 18 

அலகு - 5 , புள்ளியியல் **************      **************   ***********

பக்கம் : 1


பக்கம் : 2


பக்கம் : 3பக்கம்  : 4***********    **************    *************

Post a Comment

0 Comments