வகுப்பு 8 தமிழ் Online தேர்வு - வினாக்களுக்கு விடையளி / 8th Tamil Online Test

 


 வகுப்பு - 8 - தமிழ் - இயல் 


வணக்கம் ஆசிரியத் தோழர்களே ! மாணவ நண்பர்களே ! அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி பரப்பும் ஆசிரியர்களையும் , அன்புச் செல்வங்களாம் மாணவர்களையும் இணைக்கும் கல்விப்பாலமாக நமது Greentamil.in இணையதளம் இயங்கிவருகிறது. 6 முதல் 12 வகுப்பு வரையிலான அனைத்துப்பாடங்களின் வினா & விடைகளை இங்கே  நீங்கள் பார்த்தும் , படித்தும் , பகிர்ந்தும் மகிழலாம். ஆலோசனைகளையும் பெறலாம். நீங்களும் தரலாம். புலனத்தின் வாயிலாகத் தொடர்பிலும் வரலாம்.


மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பாடப்பகுதிகளை நினைவுபடுத்தும்  விதமாக   ஒவ்வொரு இயல் நிறைவிலும் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளைப் பரிசோதிக்கும் வகையில்  Online தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் ஊக்கப்படுத்தப்படும். ஆசிரியர் & மாணவர்களின் தனித்திறன்கள் வீடியோவாக இருப்பின் அதை உலகம் முழுவதிலும் Green Tamil என்ற You Tube மூலமாக வெளிச்சப்படுத்தப்படும் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி.


மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

97861 41410

I ) கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1 ) வான மளந்தது அனைத்தும் அளந்திடு ----- வாழியவே.

2 ) மனிதன் தன் கருத்தைப் பிறருக்குத் தெரிவிக்க ------  கண்டு பிடித்தான்.

3 ) மேல்வாய்ப்பல்லைக் கீழ் உதடு பொருந்துவதால் ---- என்னும் எழுத்துப் பிறக்கிறது.

4 ) உயிரெழுத்துகள் ------ ஐ இடமாகக் கொண்டு பிறக்கின்றன.

5 ) முன்னிலையில் மட்டும் வரும் வினைமுற்று ------ ஆகும்.

6 )  உடலின் உறுதி உடையவரே உலகில் ----- உடையவராம்.

7 ) தமிழரது நிலம் , நிறைந்த பண்பாடுகளும் -------- அடங்கியது.

8 ) நோயற்ற வாழ்வே ------ செல்வம்

9 ) உணவே ------

10 ) தமிழ் + அமுதம் என்னும் சொற்களில் தமிழ் என்பது ------ ஆகும்.

Post a Comment

1 Comments