வகுப்பு 11 உயிரியல் - தாவரவியல் - மதிப்பீடு

 வகுப்பு 11 - உயிரியல் - தாவரவியல்

மதிப்பீடு

வினாக்களுக்கு விடையளி


1 ) பின்வருவனவற்றுள் வைரஸ்களைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது ?

அ ) வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன.

ஆ ) நிலைமாறும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.

இ ) DNA அல்லது RNA - வை கொண்டுள்ளன.

ஈ ) நொதிகள் காணப்படுகின்றன.


2 ) கிராம் நேர் பாக்டீரியங்களைப் பற்றிய தவறான கூற்றைக் கண்டறிக.

அ ) டெக்காயிக் அமிலம் காணப்படுவதில்லை.

ஆ ) செல்சுவரில் அதிகளவு பெப்டிடோ கிளைக்கான் உள்ளது.

இ ) செல்சுவர் ஓரடுக்கால் ஆனது

ஈ ) லிப்போபாலிசாக்கரைட்கள் கொண்ட செல்சுவர்.

3 ) ஆர்க்கி பாக்டீரியம் எது ?

அ ) அசட்டோபாக்டர்

ஆ ) எர்வீனீயா

இ ) டிரிப்போனிமா

ஈ ) மெத்தனோ பாக்டீரியம்

4 ) நீலப்பசும்பாசிகளோடு தொடர்புடைய சரியான கூற்று எது ?

அ ) நகர்வதற்கான உறுப்புகள் இல்லை.

ஆ ) செல்சுவரில் செல்லுலோஸ் காணப்படுகிறது

இ ) உடலத்தைச் சுற்றி மியூசிலேஜ் காணப்படுவதில்லை.

ஈ ) ஃபுளோரிடியன் தரசம் காணப்படுகிறது.


5 ) சரியாகப் பொருந்திய இணையைக் கண்டறிக.

அ ) ஆக்டீனோமைசீட்கள் - தாமதித்த வெப்புநோய்

ஆ ) மைக்கோ பிளாஸ்மா - கழலைத்தாடை நோய்

இ ) பாக்டீரியங்கள் - நுனிக்கழலை நோய்

ஈ ) பூஞ்சைகள் - சந்தனக் கூர்நுனி நோய்

6 ) ஹோமியோமிரஸ் மற்றும் ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கென்களை வேறுபடுத்துக.

7 ) மொனிராவின் சிறப்புப் பண்புகளை எழுதுக.

8 ) பயிர் சுழற்சி மற்றும் கலப்புப்பயிர் முறைகளில் உழவர்கள் லெகூம் வகைத் தாவரங்களைப் பயிரிடுவது ஏன்?

9 ) ஐம்பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டினை விவாதி. அதன் நிறை , குறைகளைப் பற்றி குறிப்பு சேர்க்கவும்.

10 ) லைக்கென்களின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக.


Post a Comment

0 Comments