ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ் - பயிற்சித்தாள் - 1 - 7th Tamil Worksheet 1 - இயல் 1 - பருவம் 1 - கவிதைப்பேழை - எங்கள் தமிழ்

 ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ் - பருவம்-1

பயிற்சித்தாள் -1

கவிதைப் பேழை - எங்கள் தமிழ்1 அன்பும் அறனும் அக்கிவிடும் இந்தப் பாடல்  வரியில் ஊக்கி என்பதன் பொருள் ---------ஆகும்

அ ) தூண்டுதல்

 ஆ) மறத்தல்

இ அழைத்தல்

ஈ) கொடுத்தல்

விடை : அ ) தூண்டுதல்

2 பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் பிரிக்கப்படாத சொல்லைக் கண்டறிக.

அ ) அன்பறம்  = அன்பு + அறம்

ஆ ) தரலாகும் = தரல் +ஆகும்

இ ) வானொலி = வானம் + ஒலி

தேன்மொழி = தேன்+மொழி

விடை - வானொலி - வானம் + ஒலி

3 ) பொருள் பெற யாரையும் புகழாது

போற்றா தாரையும் இகழாது - இவ்வடிகளில் அமைந்த முரண் சொற்களைக் (எதிர்ச்சொல் )  கண்டறிக.

அ. பொருள் - போற்றா 

ஆ) புகழாது - இகழாது

இ ) யாரையும்  - தாரையும்

ஈ ) பொருள் - பெற

விடை - ஆ ) புகழாது - இகழாது

4 ) பின்வருவனவற்றுள் மயங்கொலிப் பிழையற்ற தொடரைத் தேர்ந்தெடுக்க.

அ )  இண்பம்  பொளிகிர வானொளியாம்

ஆ ) இன்பம் பொலிகிற வாணொளியாம்

இ) இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம்

ஈ ) இண்பம் பொளிகிற வானொலியாம்

விடை : இ ) இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம்


5. நூலோடு நூல் வகையைப் பொருத்துக.

அ) மலைக்கள்ளன்  - புதின நூல்

ஆ)அவனும் அவளும் - கதைப்பாடல் நூல்

இ) என் கதை - வாழ்க்கை வரலாறு நூல்

ஈ) சங்கொலி  - கவிதை நூல்

6. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

எங்கள் தமிழ்மொழி ---தேன் -- போன்றது.

விடை : தேன்

7. பின்வரும் பாடலடியில் விடுபட்ட சீர்களை எழுதுக.

"அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்
அதுவே  தமிழன் குரலாகும்"


8. சரியா? தவறா? எனக் கூறுக.

தமிழ்மொழி,

1 ) உலக மொழிகளில் தொன்மையானது.
2 ) மென்மை, இனிமை, பழைமை உடையது.
3) அன்பையும் அறத்தையும் கூறுகிறது.
4) காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப என்றும் இளமையாகத் திகழ்கிறது.

விடை : சரி

9. நாமக்கல் கவிஞர், 'காந்தியகவிஞர்' என அழைக்கப்படக் காரணம் என்ன?

விடை:

காந்தியடிகளின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, காந்தியத்தைப் பின்பற்றியதால் இவர் காந்தியக்கவிஞர் என அழைக்கப்பட்டார்.

10. இன்புற்று வாழ, மக்கள் எதனைப் பின்பற்ற வேண்டும்? எதனை ஒதுக்க வேண்டும்?

விடை :|

4. மக்கள் இன்புற்று வாழஅன்பையும், அறத்தையும்  பின்பற்ற வேண்டும்.

2. அச்சத்தினை ஒதுக்க வேண்டும்.

வாழ்த்துகள் நண்பர்களே !

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97861 41410Post a Comment

0 Comments