ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 4 - கற்கண்டு - இலக்கணம் - வல்லினம் மிகா இடங்கள் - திரு.செ.பன்னீர் செல்வம்.

 ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்  - இயல் 4 - கற்கண்டு - இலக்கணம் - வல்லினம் ( க , ச , த , ப ) மிகா இடங்கள்.

இனிய , எளிய விளக்கம்.

தற்கால உரைநடையில் வல்லினம் மிகா இடங்களாகக் கீழ்க்காண்பவற்றைக் கூறலாம்.

ஆக்கம் - திரு.செ.பன்னீர் செல்வம் , தமிழாசிரியர் .


மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

Post a Comment

1 Comments