12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இனிக்கும் இலக்கணம் - அணி - நில்நிறை அணி - எளிய விளக்கம் - திரு.செ.பன்னீர் செல்வம்.

 மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு - தமிழ் - இனிக்கும் இலக்கணம் - அணி இலக்கணம் - இயல் 3 - வாழ்வியல் - திருக்குறள்.

அதிகாரம் - 05 - இல்வாழ்க்கை .

நிரல்நிறை அணி பற்றிய இனிய , எளிய விளக்கம். பார்த்து , படித்து மகிழுங்கள்.

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.


 ஆக்கம் - திரு.செ.பன்னீர் செல்வம் . தமிழாசிரியர் , அரக்கோணம்.

Post a Comment

0 Comments