9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 1 - திராவிட மொழிக்குடும்பம் - வினா & விடை / 9th TAMIL - ONLINE TEST - EYAL 1 - DIRAVIDA MOZHIKKUDUMPAM

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் 

இயல் 1 - மொழி - அமுதென்று பேர் 

 திராவிட மொழிக்குடும்பம் 

சான்றிதழ்த் தேர்வு - 1

வினா உருவாக்கம் - புலவர்.துவாரகன்,

தமிழாசிரியர் , அரசு ஆதிந. பெ.மே.நி.ப ,

திருச்சி.

மு.மகேந்திர பாபு , 

தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97861 41410

**************   **************   **********

தினமும் இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் ஆன்லைன் தேர்வில் பங்கேற்று சான்றிதழ் பெற விரும்புவோர் , தங்கள் பெயர் , படிப்பு அல்லது பணி , மாவட்டம் இவற்றை 97861 41410 என்ற வாட்சாப் எண்ணிற்கு அனுப்பி இணைப்பினைப் பெறலாம். தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று அரசுப்பணிக்குச் செல்லலாம்.

**************  **************   *************

1) திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த
மொழியாய் விளங்குவது -----

அ) தமிழ்

ஆ) மலையாளம்

இ) சமஸ்கிருதம்

ஈ) கன்னடம்

விடை : அ ) தமிழ் 

2) இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின்
எண்ணிக்கை

அ) 1500

ஆ) 1300

இ ) 400

ஈ) 2000

விடை : ஆ ) 1300

3) இந்தியாவில் பேசப்படும்
மொழிக்குடும்பங்கள்

அ) 3

ஆ) 5

இ) 6

ஈ) 4

விடை : ஈ ) 4

4) இந்திய நாடு மொழிகளின்
காட்சிச்சாலையாகத் திகழெகிறது என்று
கூறியவர்

அ) குமரிலபட்டர்

ஆ) ச.அகத்தியலிங்கம்

இ) ராஸ்க்

ஈ) கால்டுவெல்

விடை : ஆ ) ச.அகத்தியலிங்கம்

5) ' திராவிடம் ' என்னும் சொல்லை முதலில் குறிப்பிட்டவர் -----

அ) குமரிலபட்டர்

ஆ) கால்டுவெல்

இ) ஹோக்கன்

ஈ ) எமினோ

விடை : அ ) குமரிலபட்டர்

6) ஹோக்கன் என்பவர் சில மொழிகளை
இணைத்து ------ எனப் பெயரிட்டார்

அ) அமுது

ஆ) திராவிடா

இ) தமிழியன்

ஈ) மலையாளம்

விடை : இ ) தமிழியன்

7) 'திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்
என்னும் நூலை எழுதியவர்

அ) கால்டுவெல்

ஆ) ஹீராஸ் பாதிரியார்

இ) வில்லியம் ஜோன்ஸ்

ஈ) மாக்ஸ்முல்லர்

விடை : அ ) கால்டுவெல்

8) தற்போதுள்ள திராவிட மொழிகளின்
எண்ணிக்கை

அ) 26

ஆ) 30

இ) 28

ஈ ) 24

விடை : இ ) 28

9) திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்
எழுதப்பட்ட ஆண்டு

அ) 1854

ஆ) 1856

இ )  1846

ஈ ) 1858

விடை : ஆ ) 1856

10 ) ' தமிழ் நமக்கு மட்டும் தாய்மொழியன்று ; அது உலக மொழிகளுக்கெல்லாம்
தாய்மொழி என்று கூறியவர் -----

அ) கால்டுவெல்

ஆ) தேவநேயப்பாவாணர்

இ) கமில்சுவலபில்

ஈ ) எல்லிஸ்

விடை : ஆ ) தேவநேயப்பாவாணர்

11) வினைச்சொற்களில் திணை, பால் , எண் ஆகியவற்றைத் தெளிவாகக் காட்டும் மொழி

அ) மலையாளமொழி

ஆ) வடமொழி

இ) திராவிடமொழி

ஈ) ஜெர்மன்மொழி

விடை : இ ) திராவிட மொழி .

12 ) ' கண்' என்னும் சொல் மலையாளத்தில் -
---- என்று வழங்கப்படுகிறது.

அ) கண்

ஆ ) கண்ணு

இ ) கெண்

ஈ) கண்ணா

விடை : ஆ ) கண்ணு

13 ) வடமொழி ஐரோப்பிய மொழிகளோடு
தொடர்புடையது என்று கூறியவர் -----

அ) வில்லியம் ஜோன்ஸ்

ஆ) கால்டுவெல்

இ) எமினோ

ஈ) பரோ

விடை : அ ) வில்லியம் ஜோன்ஸ்

14) மொரிசியஸ் , இலங்கை உள்ளிட்ட
நாடுகளின் பணத்தாளில் ----- மொழி
இடம்பெற்றுள்ளது.

அ) தமிழ்

ஆ) உருது

இ ) வடமொழி

ஈ) மலையாளம்

விடை : அ ) தமிழ்

15 ) தமிழ்மொழியின் பழமையான இலக்கண  நூல்

அ) நன்னூல்

ஆ) அகத்தியம்

இ) தொல்காப்பியம்

ஈ) தண்டியலங்காரம்

விடை : இ ) தொல்காப்பியம்

16) தொன்மையான கன்னட இலக்கியம்

அ) பாரதம்

ஆ) இராமசரிதம்

இ) கவிராஜ மார்க்கம்

ஈ) சங்க இலக்கியம்

விடை : இ ) கவிராஜ மார்க்கம்

17) மலையாளத்தின் தொன்மையான
இலக்கண நூல் -----

அ) ஆந்திரபாஷா பூஷணம்

ஆ) லீலாதிலகம்

இ) தொல்காப்பியம்

ஈ) கவிராஜ மார்க்கம்

விடை : ஆ ) லீலா திலகம்

18) கருத்துக்களைப் பிறருக்கு உணர்த்த
மனிதன் கண்டுபிடித்த கருவியே

அ) மொழி

ஆ) மதம்

இ ) இசை

ஈ) ஓவியம்

விடை : அ ) மொழி 

19 ) சொற்களின் முதன்மைப் பகுதியான
வேர்ச்சொல் என்பது ----- எனப்படும்.

அ ) வினைச்சொல்

ஆ) பெயர்ச்சொல்

இ) உரிச்சொல்

ஈ) அடிச்சொல்

விடை : ஈ ) அடிச்சொல்

20) பின்வருவடவற்றுள் எது நடுத்திராவிட
மொழிக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தது ?

அ இருளா

ஆ) கொரகா

இ) குரூக்

ஈ) தெலுங்கு

விடை : ஈ ) தெலுங்கு


Post a Comment

1 Comments